Brandsårspatienter udenfor Skandinavien

Baggrund: I lande udenfor Skandinavien findes hyppigt stafylokokker der er resistente (modstandsdygtige) overfor de antibiotika, som man normalt behandler stafylokokinfektioner med.Disse stafylokokker kaldes Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA).

Definitioner: Fund af MRSA på slimhinde (næse, svælg) eller hud (fx perineum) hos patient, der ikke har tegn på infektion.

MRSA-fri: Tidligere MRSA-positiv person, der er testet MRSA negativ mindst 6 måneder efter endt bærerbehandling eller mindst 6 måneder efter fund af MRSA, hvis der ikke er givet bærerbehandling.

Risikosituationer: Er situationer, der disponerer for MRSA. 

Screening: Indledende undersøgelse for MRSA, der omfatter afklaring af risikosituationer og evt. podning. 

Sundhedspersonale: Alt personale der varetager opgaver med pleje (inkl. rengøring, patienttransport mv), undersøgelse og behandling.

Modtagelse af patienter: Der gælder følgende regler for modtagelse af patienter (også danske), der ankommer fra lande udenfor Skandinavien. Isolationen ophører når der foreligger svar på alle podninger.

  Podes straks fra sår, næse, svælg og perineum samt evt. indstikssteder og de sædvanlige steder mhp. multiresistente mikroorganismer (almindelig kulpodepind), og der anmodes om hastesvar. Der foranstaltes isolering på enestue til der foreligger svar, dvs: 1. Håndhygiejne udføres efter reglerne. 2. Anvendelse af isolationskittel og handsker 3. Skilt på døren: Hospitalsskilt med kontakt smitte

Patienter der skal behandles ambulant på Rigshospitalet

Disse behandles uanset tidspunkt på døgnet på afsnit 2103. Ideen er at undgå kontakt med brandsårsstuen i Traumecentret, men direkte op til enten en isolationsstue på afdelingen eller badeværelset. Patienter der skal indlægges på Rigshospitalet bringes til stue 19, dvs. uden om Traumecentret. Traumesygeplejersken tilkaldes og sammen med læge fjernes evt. forbindinger. Når patienten herefter har forladt enten sygestuen eller badeværelset, da rengøring i henhold til isolationsbestemmelserne. På stuen foretages sædvanlig skiftning af sår. Engangsmateriale kasseres i plastikpose. Det øvrige anvendte materiale sendes direkte til sterilisering. Der podes fra sår, næse, svælg, perineum og evt. indstikssteder mhp. multiresistente mikroorganismer og anmodes om hurtigt svar. Herefter anmodes om slutrengøring af stuen med klor. 

Hos ambulante patienter med MRSA kan supplerende retningslinjerne først ophæves, når der foreligger 2 negative podninger. Disse podninger skal tages 1 måned og 6 måneder efter afsluttet behandling for MRSA-bærertilstand.

Efter ambulant behandling/udskrivelse noteres i patientjournalen og epikrisen retningslinjer for hvornår patienten skal kontrolpodes og at der ved fornyet kontakt med hospitalet inden for de næste 6 måneder skal oplyses om patientens MRSA-status.

MRSA risikovurdering ved indlæggelse på hospital i Region Hovedstaden: En person med MRSA kan enten have sygdom forårsaget af MRSA (være inficeret) eller være rask smittebærer (MRSA-bærertilstand).

Alle patienter, der indlægges eller skal have foretaget dagkirurgi på et hospital i Region Hovedstaden, skal spørges, om der foreligger de 4 almene risikosituationer, som fremgår nedenfor.

Hvilke patienter skal undersøges for MRSA ?

Patienter, der har været i en risikosituation inden for de sidste 6 måneder, skal undersøges for MRSA, se skema nedenfor. Er patienten podet negativ for MRSA indenfor de sidste 4 uger, vil det som hovedregel betyde, at man ikke behøver pode igen. I tilfælde hvor patienten er i stor risiko for smitte, f.eks. pga. daglig kontakt til levende svin, anbefales det at re-pode tidligere, se Rigshospitalets instruks. 

MRSA screening for særlige patientgrupper/særlige risikosituationer: Arbejde i svinestald. Ved dagligt arbejde i en svinestald anbefales at pode på ny for MRSA, hvis de negative podninger er mere end 1 uge gamle, men isolation kan undlades, hvis der foreligger negative MRSA podninger inden for de sidste 4 uger.

 

Ambulante patienter/akutmodtagelser/akutklinikker: Ved ambulant behandling på hospitaler eller klinikker skal patienter som hovedregel ikke spørges om risikosituationer. Det samme gælder for akutmodtagelserne/akutklinikkernes patienter, som ikke indlægges. Vær opmærksom på særlige regler vedr. patienter fra asylcentre. 

Børn på neonatalafdelinger: På grund af gentagne MRSA-udbrud skal børn, der overflyttes mellem neonatal afdelinger i Region Hovedstaden podes for MRSA og isoleres indtil negativt prøvesvar foreligger.

Gravide: Gravide udspørges som alle andre om risikosituationer.

Patienter fra asylcentre: På grund af flere MRSA-udbrud på asylcentre, skal patienter fra asylcentre podes for MRSA både ved indlæggelse og ved ambulant graviditetsundersøgelse. Prøverne bør, hvis der er muligt, tages på asylcentret, så svar foreligger inden indlæggelse/ambulant behandling. Et negativt prøvesvar må højst være 4 uger gammelt.

Dagkirurgiske patienter: Ved dagkirurgi på hospitaler gælder samme regler som ved indlæggelse.

Hvilke patienter skal isoleres ?

Følgende patienter skal isoleres ved indlæggelse på hospital i Region Hovedstaden. Se skema nedenfor. 

Patienter, der tidligere har fået påvist MRSA og ikke har negative MRSA kontrolpodninger mindst 1 måned efter endt behandling for MRSA infektion eller MRSA bærertilstand.

Patienter, der inden for de sidste 7 dage har modtaget behandling på hospital eller klinik i udlandet (uden for Norden), og hvor opholdet har varet mere end 24 timer.

Patienter, der indenfor de sidste 6 måneder har haft arbejde ugentligt eller hyppigere i en svinestald eller på anden måde haft hyppig og tæt kontakt med levende svin.

 

Print Friendly, PDF & Email
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close