Fysioterapi

Fysioterapi til brandsårspatienter

Behandlingen består af passive og aktive funktionsrettede øvelser med henblik på kontrakturprofylakse og selvtræning. 

Lednære forbrændinger giver nedsatte bevægelighed og dybe forbrændinger kan resultere i længerevarende eller permanent funktionstab. Patienten henvises til fysioterapeut, og behandlingen påbegyndes indenfor de første døgn, optimalt i 1. indlæggelsesdøgn.

  • Patienten lejres i forhold til forbrændingslokalisation
  • Skulder: 90° abd./30° fleks.
  • Albue: Ekstension
  • Hånd: Let dorsalfleks. af håndled, fleks. af MCP-led (funktions-stilling)
  • Hofter: Ekstension
  • Knæ: Ekstension
  • Fodled: 0-still
Kontrakturprofylakse: Til patienter, der ikke er i stand til at udføre aktiv træning, tilbydes kontrakturprofylakse i form af passiv bevægelse af relevante led med respekt for skorpedannelse. Fx patienter, der er sederede eller patienter med håndforbrændinger, der endnu ikke har fuld bevægelighed af fingrene.

 

Selvtræning: Patienten instrueres i selvtræning. Ved ekspositionsbehandling respekteres den bevægeindskrænkning, der skyldes sårskorper eller bandager. Den fysioterapeutiske behandling tilbydes efter behov gennem hele indlæggelsesforløbet med det formål at normalisere funktion og bevægelighed, så patienten, ved udskrivelse, er selvhjulpen i videst muligt omfang.

Lungefysioterapi: Til patienter med inhalationsskader eller behov af anden årsag rekvireres fysioterapi mhp. lungefysioterapi/CPAP.

Efterbehandling med kompression: Patienter med behov for ar-behandling med kompression kan tilbydes standardbandage (Mainat) eller specialfremstillede bandager (JOBST). Måltagning til og bestilling af bandager varetages af fysioterapeuten i forbindelse med udskrivelse eller i ambulatoriet.

Udskrivelse: Ved udskrivelsen udfærdiges fysioterapeutisk status indeholdende beskrivelse af funktionsniveau, anvendte behandlingsteknikker og mål for genoptræningen. Ved behov for fortsat ambulant genoptræning i hjemkommunen, ordinerer lægen genoptræningsplan og sekretæren effektuere den.

Print Friendly, PDF & Email
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close