Om foreningen

Hvem er vi?

Foreningen er grundlagt i 2019 af læger fra Rigshospitalets brandsårsafdeling med det overordnede formål, at forbedre forholdene for danske brandsårsofre og deres pårørende.
Foreningen drives af sundhedsfaglige personer med særlig interesse for brandsår. Vores medlemmer omfatter læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, brandmænd mm.

Du kan kontakte os på mail via: brandsaarsforening@brandsår.dk

Bestyrrelsen i Dansk Brandsårsforening

Pasfoto

Bestyrrelsesformand Rikke Holmgaard Ph.d., Klinisk Lektor, Specialeansvarlig overlæge, Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, Rigshospitalet   

 

Jennifer

Kasserer Jennifer Berg Drejøe            Uddannelsesansvarlig overlæge, Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, Rigshospitalet

CLL+foto

Medlem Christian Lyngsaa Lang
Afdelingslæge, Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, Rigshospitalet

Samarbejdspartnere

 

Hvem støtter vores arbejde?
Som frivillig foreningen drives arbejdet af medlemmerne, men i høj grad også af et samarbejde med andre organisationer.
Vi samarbejder bla. med:

Bamseprojektet:
En frivillig organisation som drives af brandmænd.
Se mere på:
https://www.facebook.com/bamseprojekt/ eller
http://www.bi-sport.dk/Bamseprojekt

Vedtægter

Formål:  
Foreningens formål er tredelt.   

 1. Forebyggelse. At udbrede viden om og forebygge brandskader i Danmark. Herunder at tilbyde rådgivning og adgang til viden om brandskader. 
 2. Rehabilitering. At hjælpe brandsårsofre og deres pårørende tilbage til et almindeligt liv.   
 3. Facilitering. At støtte initiativer som arbejder med at forbedre forholdene på området, herunder forskning.   

Hjemsted:  
Foreningen er forankret i Rigshospitalets klinik for plastikkirurgi, brystkirurgi og brandsårsbehandling.   
Foreningens geografiske tilhørssted vil være den siddende formands adresse. 

Medlemmer og registrering:
Alle fagpersoner kan være medlemmer. Indmeldelse sker ved udfyldelse af indmeldelsesblanket som findes på hjemmesiden samt indbetaling af 100 kr.
Alle medlemmer skal godkendes og medlemskab er gyldigt efter modtaget bekræftelse på mail. Kontingentet opkræves årligt i April måned og manglende indbetaling medfører automatisk udmeldelse af foreningen. Ved indbetaling af kontingent på andre tidspunkter af året dækker kontingentet frem til den følgende April måned.

Ikke-fagpersoner kan registrere sig som støtter af foreningen og alle donationer er naturligvis velkomne. Grundet den nye EU lovgivning bedes støtter skriftligt acceptere at deres information opbevares. Der er udarbejdet en skriftlig standard formular hertil for støtter.  

Generalforsamling:  
Generalforsamlingen er den øverste myndighed.  
Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i maj måned.   
Tidspunktet varsles med min. 1 måned og medlemmerne får besked via. E-mail.   

Stemmeret:  
Alle betalende/aktive medlemmer har stemmeret ved generalforsamling.   

Dagsorden for generalforsamlingen:  

 1. Valg af dirigent  2
 2. Valg af referent  
 3. Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse  
 4. Godkendelse af regnskab  
 5. Valg bestyrelse  
 6. Valg af revisor  
 7. Diskussion af indkomne forslag  
 8. Eventuelt  

Ekstraordinær generalforsamling:  
Kan indkaldes med 2 ugers varsel.   

Bestyrelsen:  
Bestyrelsens sammensætning  
Denne består af 3 personer.   
Mindst 1 af disse skal være læge med aktuel eller tidligere ansættelse på Rigshospitalets afdeling for plastikkirurgi og brandsårsbehandling, mens de øvrige medlemmer skal være sundhedsfagligt uddannede.   
Bestyrelsen vælger en formand, kasserer og revisor ved første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.   

Valgperiode : 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år og kan genvælges.  

Suppleanter:  
Der er en suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsesmøderne er kun åbne for bestyrelsen og suppleant.   

Økonomi:  
Foreningens indtægter kommer fra velgørende arrangementer afholdt af foreningen samt vha. donationer fra privatpersoner, virksomheder eller andre organisationer som ønsker at støtte foreningen.   

Regnskab:  
Regnskabet er åbent for alle og præsenteres på generalforsamlingen under punkt 4. Regnskabet følger kalenderåret.  
Regnskabet godkendes af bestyrelsen.   

Ekstern revisor – denne står udenfor foreningen:  
Revisorens ansvar i foreningen er at kontrollere regnskabets rigtighed samt vejlede foreningen i at overholder gældende love og regler.  
Eventuelle bemærkninger til årsregnskabet fremlægges på generalforsamlingen.   

Tegningsregler:  
Alle bestyrelsens medlemmer har tegningsret. Bindende økonomiske aftaler skal underskrives af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.   

Kassererens opgaver:  

 • Føre regnskabet  
 • I samarbejde med den udpegede revisor udarbejde årsregnskabet  
 • Løbende  indberetninger  af information til SKAT herunder donationer  
 • Moms aflæggelse om nødvendigt  
 • Håndtering af bilag  

Vedtægtsændringer:  
Kan gennemføres ved generalforsamling med 2/3 flertal af de tilstedeværende.   

 

Opløsning af foreningen:  
Kan opløses hvis 2/3 af medlemmerne på en generalforsamling stemmer for.   
Såfremt 2/3 medlemmer ikke kan møde op kan der ved en fornyet ekstraordinær generalforsamling vedtages opløsning såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmer for.   
En eventuel formue doneres til Ronald McDonald Børnefonden på Rigshospitalet.

 

Print Friendly, PDF & Email
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close